• Gia công khắc chữ Artcam Pro 9

Bevel Carving

Chữ 2mm ‘FOREST’ trên biểu tượng có mặt vát 1mm được thêm vào bằng cách sử dụng tùy chọn 2D Toolpath được gọi là Bevel Carving.

Đối với phần mềm artcam pro 9 quá trình này đòi hỏi người dùng nhập Bevel Carving Tool. Kích thước dao và/hoặc giá trị được lưu của StepdownStepover sẽ xác định xem mặt vát được gia công hay không như  ‘stepped passes’ hoặc trong ‘hit’.

  • Trong 2D View, Chọn Text ‘FOREST’.
  • Trong 2D Toolpath, Chọn biểu tượng Bevel Carving.

dg artcam 1 dg artcam 2

 

 

  • Trong Bevel Carving form, nhập:- Start Depth 0, Bevel Max Depth 1, Finish Depth 2.

 

  • Chọn dao V-Bit 6mm 90 độ
  • Chọn dao End Mill 1.5mm.
  • Chọn Calculate Now.
  • Không đống mẫu biểu!

 

Chu trình Bevel Carving giảm mặt vát dựa vào giá trị StepoverStepdown được lưu trong thông số dao

  • Nhấn nút mũi tên đi lên bên phải V bit tool và Chỉnh sửa giá trị Stepdown thành 1.5 như sau.

dg artcam 3

 

  • Chọn Calculate Now để tạo đường chạy dao Bevel Carving.

dg artcam4

 

Chu trình Bevel Carving bây giườ được gia công, mặt vát nằm trên lát cắt. điều này dựa vào giá trị Stepdown value lớn hơn độ sâu mặt vát.

Có thể thấy rõ mặt vát 1mm trên chữ nổi cao 2mm.

  • Chọn File – Save để cập nhật mô hình được lưu trước đó.
menu
menu