3+2 Axis – Ứng dụng mô hình phôi trong powermill

3+2 Axis – Ứng dụng mô hình phôi

Mô hình phôi biểu thị vật liệu chưa được gia công tại mọi điểm trong quy trình gia công. Một mô hình phôi trống được tạo, tiếp theo là áp dụng khối vật liệu này hay số đường chạy dao được xem xét trong quy trình. Sau đó chọn Calculate để cập nhật mô hình phôi, và hiển thị phần vật liệu chưa được gia công còn lại.

Xóa tất cả và Reset lại cửa sổ.

Nhập mô hình: D:\users\training\PowerMILL_Data\five_axis\AnglePad\StockModelRest

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 1

Mô hình có chứa các hốc đã được cắt, với một ứng dụng 3-Axis thông thường sẽ yêu cầu gia công chi tiết bằng trong thiết lập khác nhau. Tuy nhiên, bằng áp dụng 3 +2 với  các Workplane riêng điều khiển Tool Alignments, toàn bộ project sẽ được hoàn thành chỉ trong 1 thiết lập. Trong khi gia công 3 trục ban đầu, các hốc đã cắt sẽ được gia công một phần để tạo ra một ứng dụng cho mô hình phôi, cho phép người dùng tối ưu hóa gia công cục bộ 3+2 trong từng hốc.

 • Mở cửa sổ Block và ấn Calculate để tính giới hạn Min/Max.
 • Chọn Lock cho Block ( cho hệ tọa độ chung)
 • Accept cửa sổ.

Khi tạo và khóa Block vật liệu thành Transform (hệ tọa độ chung), hướng và vị trí của Block sẽ không đổi khi bạn kích hoạt một Workplane.

Tạo một dao Dia 12 – tip radius 1 và đổi tên thành D12T1.

Tạo một dao Dia 16 – tip radius 3 và đổi tên thành D16T3.

Trong cửa sổ Rapid Move Heights  Reset thành Safe Height với Rapid Move Type thiết lập về Skim.

Thiết lập cả Start Point và End Point thành Block Centre Safe .

Kích hoạt dao D16T3.

Chọn biểu tượng Toolpath Strategies   và trong 3D Area Clearance chọn Offset AreaClear Model.

Nhập tên TopRuf và giữ nguyên các giá trị và thiết lập như hình bên dưới.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 2

Apply sau đó Cancle cửa sổ.

Chọn một Iso 1 view.

Trong explorer, kích chuột phải vào Create Stockmodel.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 3

Với menu Stock Model bên dưới đang mở chọn Apply – Active toolpath Last.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 4

Với menu Stock Model bên dưới đang mở, chọn Show Rest Material > Drawing Options – Shaded >  Calculate.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 5

 • Quy trình gia công thô 3 trục đã cắt tất cả các phần vật liệu dao đi tới và để lại độ dày là 0,5 trên chi tiết. Điều này có thể thấy rõ trên mô hình phôi.
  Kích chuột phải lên đường chạy dao TopRuf đang dùng và chọn Settings để mở lại cửa sổ Offset Area Clearance.
 • Chọn biểu tượng Copy Toolpath  sẵn có để nhập các thông số và thiết lập mới cho chiến lược gia công thô 3+2( không tắt cửa sổ)
 • Kích hoạt Workplane 2 để thay đổi thiets lập thành gia công 3+2.
 • Kích hoạt D12T1.
 • Trong thanh công cụ chính chọn Rapid Move Heights và nhập đúng Workplane (2) trong cửa sổ trước khi chọn Reset to Safe Heights .

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 7

Reset Start\End Point thành Block Centre Safe .

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 8

Apple sau đó Cancel cửa sổ.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 7

Gia công thô 3+2 trục đã cắt đi tất cả phần vật liệu còn sót lại nhưng lại mất rất nhiều thời gian cắt trong không khí. Hầu hết phần vật liệu đã được cắt đi trong lần gia công trước. Điều này có thể nhìn thấy trong mô phỏng dưới đây.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 9

Hãy áp dụng chiến lược với Rest Machining để Toolpath dao được dùng như mô phỏng trong hình bên trái ở phía dưới.

Chú ý:không thể áp dụng Rest Machining cho chiến lược Area Clearance, như trong trường hợp này các đường chạy dao tham chiếu vừa được tạo tương ứng với một canh chỉ Workplane khác. Có thể khắc phục điều này bằng cách dùng mô hình phôi để giới hạn Rest Roughing như được trình bày trong phần kế tiếp.

Kích chuột phải vào đường chạy dao AngRuf đang dùng và chọn Settings để mở lại cửa sổ 3+2 Offset Area Clearance.

Chọn biểu  tượng Recycle Toolpath sẵn có để nhập các thông số mới (không được tắt cửa sổ).

Trong thiết lập nâng cao , bỏ tích ở Allow Tool Outside Block.

Tích vào hộp thoại Rest Machining và trong các hộp thoại bên dưới, thiết lập về Stock Model và 1 như trong hình vẽ bên dưới trước khi chọn Apply.

Đường chạy dao Rest Roughing đã được tạo thành công trog đường biên của Stock Model.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 12

Đường chạy dao Rest Roughing đã được chỉnh sửa giờ đang hoạt động trong giới hạn của Stock Model ( như hình bên trái).

Chú ý: Ở đây không có phần vật liệu bị cắt đi bởi đường chạy dao như trong mô hình phôi thực ở giai đoạn này .
Trong explore, kích chuột phải vào Stock Model và trong menu bên dưới chọn Apply > Active toolpath Last >  Calculate.

Stock Model giờ hiện thị phần vật liệu còn lại sau khi gia công thô 3 trục và gia công thô 3+2.

Không giống như Area Clearance, rest machining với các chiến lược tinh không thể tham chiếu trực tiếp tới một Stock Model. Tuy nhiên , ban có thể tạo và áp dụng Stock Model Rest Boundaries ở các vị trí yêu cầu để tạo ra giới hạn rest phù hợp với các quá trình gia công tinh kế tiếp.

Kích hoạt Workplane 1.

Tạo dao Dia 6 Ball Nosed có tên BN6.

Chọn các mặt phẳng cần thiết cho gia công tinh ban đầu tương ứng với v (như các mặt được tạo bóng mờ bên dưới).

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 13

Trong explore, kích chuột phải vào Boundaries và chọn Create Boundary > Selected Surface

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 14 3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 15

Cancel ” v:shapes=”Rectangle_x0020_489″>

Chọn biểu tượng Toolpath Strategies  và trong Finishing chọn Interleaved Constant Z.

Nhập Name- TopFin và giữ nguyên các giá trị và thiết lập còn lại như hình dưới đây rồi chọn Apply.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 16 3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 17

Ana Cancel trong cửa sổ.

Các phần có thể tiếp cận từ đỉnh đã được gia công tinh. Chiến lược gia công tinh này sẽ được thêm vào Stock Model có sẵn cho Stock Model Rest Boundary để tạo và ứng dụng cho chiến lược gia công tinh 3+2 theo Workplane 2.

 Trong menu Stock Model chọn Apply > Active toolpath Last.

  Trong menu Stock Model, chọn Show Rest Material > Drawing Options -> Shaded >  Calculate.

Kích hoạt Workplane 2.

Chọn hình chiếu ISO 1 để hiển thị chi tiết tương ứng với hướng của Workplane 2.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 18

Trong explorer, kích chuột phải lên Boundaries > Create Boundary > Stock Model Rest để mở cửa sổ sau

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 24

Nhập dữ liệu vào cửa sổ Stock Model Rest Boundary như trên hình vẽ và phải đổi Boundary có Name là 2.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 20

 • Chọn biêu tượng Toolpath Strategies  và trong Finishing chọn Interleaved Constant Z.
 • Nhập  Name – AngFin và giữ nguyên các giá trị và thiết lập còn lại như hình dưới đây rồi chọn Apply.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 21 Ấn Cancel cửa sổ.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 22

Các phần có thể tiếp cận trong Stock Model Rest Boundary đi xuống Workplane 2 giờ đã được gia công tinh. Chiến lược gia công tinh này sẽ được thêm vào Stock Modek để xác nhận quy trình gia công đã hoàn tất hay chưa.
Trong menu Stock Model chọn Apply – Active toolpath Last.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 23

Đây là vùng không được nhận diện là một phần của Stock Model Rest

Boundary  – phần vật liệu còn lại mà dao hoàn toàn không thể đi tới để kích hoạt dao BN6 trong tính toán.

Dao BN16 cũng không thể tiếp cận với vùng khác trong Stock Model Rest

Boundary gốc. Và giờ bạn đã co thể nhìn thấy nó khi thêm đường chạy dao AngFin vào  Stock Model.

Tạo dao Dia 12 End Mill có tên EM12
Trong explorer, kích chuột phải lên Boundaries > Create Boundary > Stock Model Rest để mở cửa sổ sau

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 24

Nhập giữ liệu vào Stock Model Rest Boundary như trong hình vẽ và Boundary phải có Name là 3.

Apply sau đó ấn Cancel.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 25

Chọn biểu tượng Toolpath Strategies  và trong Finishing chọn Interleaved Constant Z.

Nhập  Name – AngFin2 và giữ nguyên các giá trị và thiết lập còn lại như hình dưới đây rồi chọn Apply.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 26

Ấn Cancel cửa sổ.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 27         Trong menu Stock Model chọn Apply – Active toolpath Last.

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 28

Trong menu Stock Model, chọn Show Rest Material > Drawing Options -> Shaded >  Calculate.

Kích hoạt Workplane 2. Và chọn hình chiếu ISO 1.

Tạo một chiến lược Swarf Finishing có tên TopSwwaft trên mặt phẳng vuông góc được tạo bóng mờ ở trên (không được thêm Boundary vào cửa sổ).

Thêm một đường chạy dao mới vào Stock Model rồi ấn Calculate để xác nhận tất cả các phần vật liệu thừa đã bị cắt bỏ.

Stock Model sẽ chỉ hiện ra khi bạn tắt Show Rest Material

3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi trong powermill 30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *