Category Archives: Autocad

Lấy đối xứng qua trục – Lệnh Mirror AutoCAD Mechanical

Lệnh Mirror dùng để tạo đối tượng mới đối xứng với các đối tượng được chọn qua một trục (2 điểm). Gọi lệnh Mirror bằng các cách sau:     [adrotate banner=”9″] Trong quá trình thực hiện, lệnh Mirror yêu cầu ta chọn 2 điểm nằm trên đường đối xứng (first point và second point […]

Xoay đối tượng quanh một điểm – Lệnh Rotate AutoCAD Mechanical

Lệnh Rotate cho phép xoay các đối tượng được chọn quanh một điêm chuẩn (base point), điểm chuẩn này còn được gọi là tâm quay. Gọi lệnh Rotate bằng các cách sau:       Trong quá trình thực hiện, lệnh Rotate yêu cầu ta chọn tâm quay (base point), để quay đối tượng đến […]

Phép biến đổi tỷ lệ – Lệnh Scale AutoCAD Mechanical

Scale dùng để tăng hoặc giảm kích thước các đối tượng trên bản vẽ theo một tỷ lệ nhất định. Trong quá trình thực hiện, lệnh Scale yêu cầu ta chọn điểm chuẩn (base point), điểm này là điểm đúng yên khi thay đổi tỷ lệ. Điểm này có thể chọn bất kỳ, tuy nhiên […]

Sao chép đối tượng – Lệnh Copy AutoCAD Mechanical

Lệnh Copy dùng để sao chép (giữ nguyên đối tượng gốc) một hoặc nhiều đối tượng theo phương tịnh tiến đến các vị trí xác định. Command: CO Select object: Chọn đối tượng gốc cần sao chép Select object: Chọn tiếp đối tượng cần sao chép hoặc nhấn Enter để kết thúc việc chọn đối […]

Cách di chuyển đối tượng – Lệnh Move AutoCAD Mechanical

Lệnh Move dùng để dời hình một hoặc nhiều đối tượng từ vị trí hiện tại đến một vị trí bất kỳ trên bản vẽ. Gọi lệnh Move bằng các cách sau:   Trong quá trình thực hiện, lệnh Move yêu cầu ta chọn điểm chuẩn (base point), điểm chuẩn này ta có thể chọn […]

Tách rời đa tuyến thành từng phân đoạn – Lệnh Explore AutoCAD Mechanical

Gọi lệnh Explode bằng các cách sau: Lệnh Explode lần lượt yêu cầu ta chọn các đa tuyến cần tách thành đối tượng đơn Nhấn Enter để kết thúc lệnh Command: X Select object: Chọn đối tượng là đa tuyến cần tách thành đối tượng đơn Select object: Tiếp tục chọn đa tuyến cần tách […]

Nối các phân đoạn thành đa tuyến – Lệnh Edit Polyline AutoCAD Mechanical

Gọi lệnh Edit Polyline bằng cách sau: Lệnh Edit Poly line có nhiêu tùy chọn, tuy nhiên để nối các phân đoạn thành đa tuyến ta chỉ quan tâm đến lựa chọn Join (nối)   Command: PEDIT Select polyline or [Multiple]: Chọn 1 đối tượng trong nhóm đối tượng cần nối Doyou want to turn […]

Vát mép các cạnh – Lệnh Chamfer AutoCAD Mechanical

Lệnh Chamfer giúp ta tạo một đường vát góc tại điểm giao nhau của 2 đoạn thẳng hoặc tại các đỉnh đa tuyến có hai phân đoạn là hai đoạn thẳng Gọi lệnh Chamfer bằng các cách sau: [adrotate banner=”9″] Trong quá trình thực hiện lệnh Chamfer, nếu khoảng cách cạnh vát không phù hợp […]

Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi một cung tròn – Lệnh Fillet AutoCAD Mechanical

Lệnh Fillet giúp ta vẽ nối tiếp hai đoạn thẳng (hoặc đoạn thẳng với cung tròn hoặc cả hai đều là cung tròn) bởi một cung tròn theo bán kính mà ta định sẵn, nghĩa là tạo góc lượn hoặc bo tròn hai đối tượng. Gọi lệnh Filet bằng các cách sau: Trong quá trình […]

Tạo đối tượng song song – Lệnh Offset AutoCAD Mechanical

Lệnh Offset dùng để tạo các đối tượng song song theo hướng vuông góc với đối tượng được chọn theo một khoảng cách xác định. Các đối tượng này có thể là line, circle, arc, pline, spline. Gọi lệnh Offset bằng các cách sau: [adrotate banner=”9″] Tùy vào đối tượng được chọn ban đầu ta […]