Bọc Hình nổi Artcam Pro 9

Khi hình nổi được thêm vào bề mặt, nó được chiếu xuống trục Z. Hình nổi được bọ trong bề mặt trong 3D clipart hoặc vectors được bọc trong bề mặt. quá trình bọc kết hợp hình nổi để bọc quanh mô hình mà không cần thay đổi kích thước chung.

bb artcam 1

Trong sơ đồ trên, vector A được bọc trong hình nổi B.

Trên canh trái, vector không được bọc nhưng được chiếu xuống trục Z và do đó, vector C được chỉnh sửa khi nó đi qua đường cong.

Trên cạnh phải của vector được bọc để tạo vector D duy trì kích thước cũ theo bề mặt 3D như  2D vector gốc.

Trong ArtCAM chiếu xuống trục Z , nó có thể bọc tỏa tròn chẳng hạn như xung quanh hình cầu, hoặc hình trụ như ống theo hướng X hoặc Y.

Ví dụ

 • Tạo mô hình mới có kích thước X100Y100 với origin in centre và độ phân giải là 860 x 860.
 • Tạo hình tròn có bán kính 80 với tâm nằm tại vị trí X0 Y0.
 • Loại bỏ nửa dưới hình tròn.
 • Tạo hình nổi quay với scale factor 1.

bb artcam 2

hình nổi hình cầu sẽ dấn hình nổi khác lên bằng cách sử dụng mặc định, tùy chọn Wrap – ProjectWrap – Radial.

 • Sử dụng Paste Relief from A File   để nhập tập tin dolphin.rlf từ D:\Users\training\ArtCam Data\.
 • Chọn scale 125% và nhấn ApplyPaste. (không đóng)
 • Chọn D view.

 

bb artcam 3

tùy chọn mặc định, project down Z khi áp dụng hình tròn, chẳng hạn như hình cầu ta hình nổi được kéo dài ra khi được chiếu trong vùng dốc. nó đặc biết đang lưu ý trên vùng đuôi.

 

 • Chọn Undo.
 • Trên 3D Clipart, Chọn Wrap tab.

Co1 4 loại bọc, Project (mặc định), Radially (cho hình cầu), Wrap XWrap Y.  Wrap origin được thiết lập.

bb artcam 4

 

 • Chọn RadialPasteClose.

Hình con cá heo được vẽ theo cách này để trông như thể chúng bao quanh hình cầu ngược với cách chiếu xuống trục Z.

 

 

bb artcam 5

 

 • Đóng mô hình ArtCAM model mà không lưu.