Các bước cần thiết để lập trình doa lỗ với phần mềm Catia

1. Click nút Reaming.

Geometry Tab page tương tự như các chu trình trên.

2. Chọn Machining Strategy Tab page để nhập các thông số gia công.

doa 1

– Chuyển động của dao sẽ thực hiện như sau:

+ Dao di chuyển với tốc độ gia công từ 1 đến 2.

+ Dừng dao Dwell.

+ Rút dao với tốc độ Retract Feed từ 2 đến 3.

3. Click OK để tạo chu trình.

– Mã gia công NC Output sẽ như sau:

doa 2

menu
menu