Các bước lập trình khoét rộng lỗ tại vị trí đằng sau một lỗ với Catia

1. Click nút Back Boring ICon. Hộp thoại hiện ra.

lo 1


– Toolpath sẽ di chuyển dụng cụ cắt như sau:– Geometry Tab Page:

– Phải xác định tất cả các thông số hình học trên hình.

2. Chọn Machining Strategy Tab Page  để nhập thông số hình học.

lo 2

+ Di chuyển với tốc độ Rapid F giới hạn từ 1 đến 2 để lựa đưa dao vào lỗ có sẵn.

+ Di chuyển với tốc độ giới hạn Rapid F từ 2 đếm 3.

+ Di chuyển với tốc độ giới hạn Rapid F từ 3 đến 4.

+ Di chuyển với tốc độ gia công từ 4 đến 5 để gia công lỗ.

+ Dừng Dwell.

+ Di chuyển với tốc độ Retract F từ 5 đến 6.

+ Di chuyển với Retract F từ 6 đến 7.

+ Rút dao với tốc độ Retract F từ 7 đến 8.

+ Di chuyển với tốc độ Retract F từ 8 đến 9.

3. Click OK để tạo chu trình.

lo 3

menu
menu