Các bước thiết lập thông số ccho chu trình khoan lỗ trên mastercam

Chọn tâm lỗ gia công

l 1

Chọn dụng cụ cắt, tốc độ tiến dao và tốc độ trục chính

Cut Parameter.Thông số điều khiển đường dao.

–        1st peck : Chiều sâu bước khoan đầu tiên.

–        Subsequent peck : Chiều sâu các bước khoan tiếp theo.

–       Peck clearance : Khoảng cách giữa dao với phôi khi bắt đầu khoan bước tiếp theo.

–        Retract amount : Khoảng cách rút dao.

Linking parameters: Khoảng cách lùi dao và độ sâu cần đạt tới.

–        Retract: Khoảng cách rút dao.

–        Top of stock : Vị trí mặt phôi bắt đầu gia công .

–        Depth : Chiều sâu kết thúc gia công.

–        Absolute : Giá trị tuyệt đối.

–        Incremental : Giá trị tượng   đốichọn dụng cụ cắt, tốc độ tiến dao,….

l 2

Cut Parameter: thông số điều khiển đường chạy dao.

l 3

1st peck : Chiều sâu bước khoan đầu tiên.

Subsequent peck :  Chiều sâu các bước khoan tiếp theo.

Peck clearance :  Khoảng cách giữa dao với phôi khi bắt đầu khoan

bước tiếp theo.

Retract amount : Khoảng cách rút dao.

Lingking parameter: khoảng cách lùi dao, độ sâu của lỗ khoan

l 4

Retract: Khoảng cách rút dao.

Top of stock : Vị trí mặt phôi bắt đầu gia công .

Depth : Chiều sâu kết thúc gia công.

Absolute : Giá trị tuyệt đối.

Incremental : Giá trị tượng   đối

Tip com: khoảng cách mũi khoan đâm quá mặt đáy.

l 5

Tool diameter: đường kính mũi khoan

Break through: khoảng cách quá đáy

Tip angle: góc mũi khoan. Thường thì bạn để giá trị 120

Tip length: phụ thuộc vào góc độ mũi khoan.

l 6

Đường chạy dao

Kết quả gia công.

l 7