Các bước tính toán, kiểm tra va chạm trong Catia

Detect interferences: Tìm những yếu tố gây cản trở.Nháy chuột vào biểu tượng Clash, định nghĩa dạng trong hộp thoại Check Clash, sau đó chọn vật lắp và nháy chuột vào Apply.

Read Clash command results: Chạy kiểm tra va chạm và đọc toàn bộ kết quả trong hộp thoại Check Clash vào của sổ Preview.

View results in a dedicated window: Chạy phần mềm kiểm tra va chạm sau đó nháy chuột vào biểu tượng của sổ Resuilt.

Export clash result: Để bảo vệ kết quả theo dạng text và dạng XML, nháy

chuột vào biểu tượng Export As.