Các chức năng thao tác cơ bản trên Topsolid

–         Tạo một thư mục mới           

          

 1.18

Đây là  lựa chọn các Bản mẫu cung cấp cho việc tạo tài liệu mới trong TopSolid’Design và TopSolid’Draft. Người dùng xác định các mẫu có thể được lưu trong cấu hình / tiêu bản thư mục của phần mềm.

–         Mở một thư mục hiện có     1.19

1.20

1.21

TopSolid cho thấy một danh sách các file trong thư mục hiện hành

 

1.22

Hình 22 Đùn khối tử mô hình 2D

–         Tạo bề mặt tròn xoay

1.23

Tạo ra một bề mặt quay hoặc rắn từ một cấu hình quanh trục được chọn.

1.24

Hình 24  Tạo bề mặt tròn xoay quanh một trụ