Các điểm cần lưu ý khi lập trình khoét lỗ phức tạp trên Catia

– Tạo chu trình khoét lỗ có sự ngừng trục chính Spindle Stop khi khoét song và dịch chuyển theo dao đi theo phương X, Y, Z một khoảng nào đó mới rút dao lên. Cái này thích hợp cho khoét những lỗ có các vị trí phức tạp.

1. Click nút Boring Spindle Stop ICon. Hộp thoại hiện ra.

– Phần Geometry Tab Page tương tự như các chu trình khác.

2. Chọn Machining Strategy Tab Page  để nhập các thông số gia công.

khoet 1

Shift Mode: Kiểu di chuyển: Di chuyển tuyến tính theo các trục toạ độ By Linear Coordinates; hay di chuyển theo toạ độ cầu By Polar Coodinates. Ở dưới ta nhập khoảng di chuyển Shift along X, Y, Z hoặc Shift distance; Shift angle; Shift along Z.

– Toolpath ở chu trình này sẽ điều khiển dao di chuyển như sau:

+ Di chuyển với tốc độ gia công  từ 1 đến 2.

+ Dừng Dwell.

+ Trục chính dừng lại Spindle Stop.

+ Di chuyển với tốc độ Retract Feedrate từ 2 đếm 3.

+ Retract với tốc độ Retract Feedrate từ 3 đến 4.

+ Di chuyển với tốc độ Retract Feedrate từ 4 đến 1.

3. Click OK để tạo chu trình.

– Mã Output NC như sau:

khoet 2