Các lệnh trong cửa sổ Revit MEP

Switch Windows

Tùy chọn này cung cấp danh sách bản vẽ từng thao tác, bạn xác định bản vẽ để hiển thị trên giao diện cửa sổ đang làm việc.

Close Hidden

Tùy chọn này đóng các cửa sổ đang bị ẩn đi bởi cửa sổ hiện hoạt. Khi bạn nhấp vào lệnh, tất cả các cửa số khác sẽ bị đóng lại trừ cửa sổ đang làm việc. Trong trường hợp các cửa sổ đã được đóng lại, tùy chọn này sẽ có màu xám, không thể sử dụng.

Replicate

Mở một bản sao của bản vẽ đang hiển thị, bất cứ thay đổi nào bạn tạo trong bản sao cũng tương ứng với thay đổi trong bản vẽ gốc.

Cascade

Sắp xếp tất cả các cửa sổ mở dạng xếp chồng trong khu vực bản vẽ. Nếu muốn mở bản vẽ nào bạn chỉ cần nhấp vào cửa sổ đó.

 lenh trong cua so revit 1

Tile

Sắp xếp các bản vẽ theo dạng biểu tượng trong khu vực bản vẽ làm việc, bạn có thể tắt chúng, mở lớn…

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo: