Các loại dao tiện thể hiện trên Solidcam

Các loại dao tiện thể hiện trên Solidcam

327
Hữu ích?

SolidCAM cung cấp những loại dao mặc định sau:

 • Dao ghép mảnh

o    Tiện ngoài

 • Tiện trụ ngoài
 • Tiện rãnh ngoài
 • Tiện ren ngoài

o    Tiện trong

 • Tiện trụ trong
 • Tiện rãnh trong
 • Tiện ren trong

 

 • Dao liền khối

o    Tiện ngoài

 • Tiện thô trụ ngoài
 • Tiện ren ngoài
 • Tiện rãnh ngoài
 • Tiện tinh trụ ngoài

o    Tiện trong

 • Tiện ren trong
 • Tiện rãnh trong
 • Tiện tinh trụ trong
 • Tiện thô trụ trong

o    Khoan lỗ

 • Mũi khoan tm
 • Mũi khoan
 • Mũi taro
 • Mũi khot

Mũi doa

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên: