Các phương pháp lập trình gia công phay tiện Topsolid Cam

Phay 2D

hinh 31

 

Hình 31  Phay 2D

 

 

 

 

Phay 3D

 

 hinh32

Hình 32  Phay 3D

 

Lập trình gia công trên máy phay 4 trục

 hinh 33

Hình 33  Gia công trên máy 4 trục

 

 

 

 

 

 

 

Lập trình gia công trên máy phay 5 trục

Hình 34  Gia công trên máy 5 trục

 hinh34

Gia công trên máy phay tiện phức hợp

 

 hinh 35

Hình 35 Gia công trên máy phay tiện phức hợp

 

Các phương pháp lập trình gia công tiện

 hinh 36

Hình 36  Lập trình gia công trên máy tiện

Topsolid’Cam dễ dàng lập trình cho các nguyên công như: Khoan, tiện trong, tiện ngoài, rãnh …

 hinh 37

Hình 37  Các chế độ lập trình cho nguyên công khác

 

Tiện nhiều dao

hinh 38

Hình 38  Phương pháp tiện nhiều dao