Các thiết lập cơ bàn cho quá trình gia công trong Catia

Tạo một phần chu trình gia công trong tiến trình sản xuất. Khi mở một NC Manufacturing Workbench trên một tài liệu CATPart hoặc CATProduct, tài liệu gia công sẽ khởi động mới một phần chu trình gia công mặc định.

– Khi muốn tạo một Part Operation mới, hoặc khởi tạo NC từ Start và muốn nhập chi tiết mới vào gia công ta sẽ sử dụng lệnh tạo Part Operation mới.

1. Click nút Part Operation ICon . Một Part Operation mới được mở ra trong Manufacturing Process và một đối tượng Part Operation được thêm vào Tree. Để truy cập các thông số của Part Operation, ta Click đúp vào đối tượng Part Operation trên cây phả hệ hoặc sử dụng Menu ngữ cảnh. Hộp thoại Part Operation được mở ra.

co 1

2. Nếu cần, nhập tên mới của Part Operation vào hộp Name và nhập Comment cho Part Operation.

3. Click vào Machine ICon trên hộp thoại để thiết lập một máy công cụ cho Part Operation. Hộp thoại Machine Editor xuất hiện.

co 2

4. Chọn loại máy công cụ CNC mong muốn bằng cách Click vào các ICon tương ứng.

co 3

co 4

 

Fixtures : Chọn đối tượng làm đồ gá. Hữu dụng nếu muốn mô phỏng cắt vật liệu sau này. Nếu muốn một sơ đồ gá đặt cụ thể, có thể thiết kế tất cả các chi tiết của đồ gá, sau đó lắp ráp chi tiết, đồ gá lên với nhau hoàn chỉnh. Cho vào gia công và dùng lệnh này cũng như các lệnh trên để chọn các đối tượng tương ứng để mô phỏng sẽ cho ra sơ đồ mong muốn.

Safety Plane: Chọn mặt phẳng Plane để làm mặt phẳng an toàn chung cho Part Operation.

8. Chọn Position Tab để định ra điểm tham khảo trên Part Operation như điểm thay đổi dao Tool Change Point, điểm cài đặt tâm Table Center Setup, điểm gốc Home Point.

9. Chọn Option Tab để định ra kiểu NC Output sinh ra cho chu trình Profile Contour là mũi dao tiêu chuẩn Standard Tool Tip hay Cutter Profile.

10. Click OK để tạo Part Operation.