Các tùy chọn lệnh loft trong Jdpaint và ứng dụng.

Dùng để tạo nhanh các mặt thông qua tiết diện, có thể chọn không giới hạn số đường.

Lệnh loft khác với lệnh rule là các biên dạng sẽ có mối liên hệ với nhau để đảm bảo mặt đồng nhất và không bị gãy mặt.

Tùy chọn lệnh Rule.

lenh lof 1

 

Tùy chọn cho lệnh Loft

 

Để thực hành ta tạo một đường spline bất kì, sau đó dùng lệnh Move 3D để sao chép các đối tượng này theo không gian 3D.

lenh lof 2

Bạn có thể nhập các giá trị sao cho ta có khoảng cách tương đối giữa các đường sao chép như hình dưới.

lenh lof 3

Chọn lệnh Loft.

Chọn lần lượt các đường. Cứ mỗi lần chọn thì sẽ có một mặt được nối.

lenh lof 4

Tùy chọn closed dùng để nối tạo mặt kín.

lenh lof 5

Ta  thực hành chức nang khác của lệnh loft

Tạo các hình học theo các biên dạng kín.

Để thực hành bạn tạo 1 điểm, và hai đường tròn có tâm tại điểm này.

lenh lof 6

 

Dùng lệnh move 3d để di chuyển đường tròn ở giữa lên 20

Dùng lệnh move 3d để di chuyển đường tròn lớn lên 80

lenh lof 7

Chọn lệnh loft

Chọn lần lượt từng đối tượng, ta sẽ có hình học theo tiết diện đó.

Chọn điểm

Chọn đường tròn thứ 2 ( cách điểm so với z 20)

Chọn đường tròn thứ 3 ( cách điểm so với z 80)

lenh lof 8

 

 Tài liệu tự học Jdpaint cơ bản và nâng cao
Khóa Jdpaint cho người đi làm
menu
menu