Các tùy chọn tiếp tuyến khi xoay mặt Creo Parametric 2.0

  •  Chỉ sử dụng cho tùy chọnSmoothblend.
  •  Xác định phần tiếp tuyến cho tiết diệnStart và Endđộc lập.
  •  Xác định mặt tiếp tuyến cho từng đoạn.
  • Blendto apointcap:

–  Smooth

–  Sharp

tiep tyen khi xoay mat 1

Hình1– Các tùy cọn blend ần lượt làNormal,vàTangent Conditions tạiStartSection

tiep tyen khi xoay mat 2