Cách chọn đối tượng hình học tiện Solidcam 2013

Hộp thoại này cho phép ta có thể xác lập biên dạng gia công tiện bằng cách nhấp chọn các đối tượng trên chi tiết .

hh solidcam 1

Geometry name

Tùy chọn này cho phép ta có thể đặt tên cho biên dạng gia công . Thông thường, SolidCAM sẽ đặt tên mặc định cho biên dạng mà ta tạo ra, tuy nhiên nếu muốn thì ta có thể thay đổi nĩ.

Automatic selection

Tùy chọn này cho phép ta tự động lựa chọn biên dạng trên bề mặt ngoài của chi tiết gia công bằng cách nhấp chọn vào đối tượng đầu tiên và đối tượng cuối cùng. Sau khi ta đã nhấp chọn vào đối tường đầu tiên và cuối cùng, SolidCAM sẽ tư động xác nhận biên dạng này và nối liền hai đối tượng này bằng các đối tượng này ở giữa, hướng đi của biên dạng sẽ đường xác định từ đối tượng đầu tiên đến đối tượng cuối cùng.

hh solidcam 2

Manual selection

hh solidcam 3

Tùy chọn này cho phép ta thiết lập biên dạng bằng cách nhấp chọn vào các bề mặt trên chi tiết gia công. Khi ta nhấp chọn vào một bề mặt nào đó, SolidCAM sẽ lấy đường bao của bề mặt này và tạo một hình chiếu để xác định biên dạng gia công, với mỗi bề mặt ta sẽ được một biên dạng, nếu ta chọn nhiều bề mặt thì khi tạo ra biên dạng cho từng bề mặt, ta nối các đường này lại để tạo một biên dạng gia công hoàn chỉnh.

hh solidcam 4

Close gaps

Khi chi tiết gia công của ta có các rnh, thì tùy chọn Close gaps cho phép ta bỏ qua các rnh này để tạo biên dạng gia công cho chi tiết :

  • Tùy chọn Line from larger diameter   được dùng để bỏ qua các rnh trên chi tiết gia công, biên dạng sẽ đi qua các rnh này bằng việc tạo một đường nằm ngang nối liền với đoạn có đường kính lớn hơn, ở phia bn kia của rnh (đường kính nhỏ hơn) sẽ tạo ra một đường giĩng thẳng đứng nối liền với đoạn này ngang này.

hh solidcam 5

  • Tùy chọn Line from smaller diameter   được dùng để bỏ qua các rnh trên chi tiết gia công, biên dạng này sẽ đi qua các rnh bằng việc tạo ra một đường thẳng nằm ngang nối liền từ đoạn có đường kính nhỏ hơn, khi đoạn này gia với pía bn kia của rnh (đường kính lớn hơn) thì phần mềm sẽ tạo ra một đường thẳng đừng nối liền nối điểm bắt đầu đoạn có đường kính lớn hơn.

hh solidcam 6

  • Tùy chọn Direct connection   được dùng khi ta muốn bỏ qua một rnh nào đó mà không muốn tạo bất kỳ một bậc nào trên chi tiết gia công, lúc này tùy chọn này sẽ tạo ra một đường thẳng nối liền từ hai điểm đầu và cuối của hai biên dạng này.

hh solidcam 7

Chain List

Mục này cho phép ta có thể quản lý các biên dạng gia công đã được thiết lập.

hh solidcam 8

  • Nút tùy chọn Accept   cho phép ta có thể xác nhận biên dạng hiện hành khi đang thực hiện lựa chọn trên chi tiết.
  • Nút tùy chọn Reject   dùng để loại bỏ biên dạng đang lựa chọn.

hh solidcam 9

Khi ta nhấp phải chuột vào mục này, một menu sẽ xuất hiện cho phép ta có thể quản lý các biên dạng này bằng các lệnh sau đây:

  • Lệnh Edit được dùng để chỉnh sửa các biên dạng nằm trong danh sách biên dạng.
  • Lệnh Reverse/Reverse all được dùng để đảo nghịch hướng đi của biên dạng được chọn hay tất cả các biên dạng nằm trong danh sách này.
  • Lệnh Delete được dùng để xóa bỏ một hay nhiều biên dạng nằm trong danh sách.