Cách lắp rắp có góc nghiêng giữa hai chi tiết trong Catia

Phần này cho phép bạn tạo ra những góc mới từ hai chi tiết bạn đầu. Những góc này mang giá trị phù hợp với yêu cầu của bạn mà không phải là những góc mang giá trị mặc định.

Mở File AssemblyConstraint03.CATProduct trong document.

  1. Nháy chuột vào biểu tượng Angle Constraỉnt.
  2. Lựa chọn bề mặt liên kết tạo góc, ví dụ ở đây bạn chọn chi tiết màu xanh.

catia12.1

 

  1. Lựa chọn tiếp chi tiết cần quay so với chi tiết ban đầu ở đây bạn chọn chi tiết màu đỏ.

 

catia12.2

  1. Hộp thoại Angle Constraint xuất hiện. Trong hộp thoại Angle Constraint bạn có thể lựa chọn một trong bốn yếu tố sau đây để thấy được sự khác nhau.

*  Perpendicularity.

^ Angle.

•* Planar angle.

 

catia12.3

  1. Lựa chọn giá trị 400 vào phần Angle.
  2. Nháy chuột vào OK xác định hoàn thành công việc.
  3. Nháy chuột vào tiếp biểu tượngcatia11.3Khi đó bạn thu được kết quả.

catia12.4