Cách sử dụng lệnh extrude trong NX 9 và các tùy chọn

Chọn đường hoặc tạo đường cần extrude.

Chọn hướng cần extrude.

 lenh nx 1

 

 

Trong mục Limits:

lenh nx 2

   

 

 Value: giá trị kích thước cần extrude

 

 Symét value: kích thước được nhập vào sẽ được chia đểu ra theo 2 bên, điểm đầu và điểm cuối có kích thước như nhau.

 

 Until Next: đùn đến mặt kế tiếp.

 

 Until Selected: giới hạn được chọn cho điểm đầu hoặc điểm cuối hoặc cả hai.

 

 Until Extended: nối phần extrude vào mặt hoặc vật được chọn.

 

 Through All: Cắt xuyên suốt

 

Mục Boolean:

Mục Darft: tạo góc nghiêng cho khối (section là đường được chọn extrude)

None: tạo khối mặc định  

lenh nx 3

 

SingleSided: tạo Offset 1 phía so với section. Two-Sided: Offset về 2 phía Symmét: Offset đều về 2 phía so với section.

 

lenh nx 4Mục Setting: phần Body Type chọn Solid nếu tạo khối; chọn Sheet nếu tạo tấm.