Cách tạo hình nón bằng phần mềm NX 9

hnon nx

Mục Type:

 Diameters and Height: chọn trục với hướng cần tạo, chọn điểm bắt đầu, nhập đường kính tại điểm bắt đầu, đường kính đỉnh và chiều cao.

 Diameters and Half Angle: chọn trục với hướng cần tạo, chọn điểm bắt đầu, nhập đường kính tại điểm bắt đầu, đường kính đỉnh và góc nửa của hình nón.

 Base Diameter, Height, and Half Angle: chọn trục với hướng cần tạo, chọn điểm bắt đầu, nhập đường kính tại điểm bắt đầu, chiều cao và góc nửa của hình nón.

 Top Diameter, Height, and Half Angle: chọn trục với hướng cần tạo, chọn điểm bắt đầu, nhập đường kính tại điểm đỉnh, chiều cao và góc nửa của hình nón.

 Two Coaxial Arcs: chọn 2 cung tròn. Hình nón được tạo ra trên cung tròn đầu tiên và chiều cao từ cung tròn đầu đến tâm cung tròn thứ 2.

Mục Boolean: tương tự như phần Extrude.