Chuyên mục: Gibbscam

Nhập chi tiết vào gibbscam

Thiết lập 1 chi tiết Thiết lập một chi tiết để xác định đơn vị đo lường và kích thước  chi tiết, loại gia công để cắt chi tiết, các vật liệu tạo chi tiết …

Nhập Mô hình chi tiết

Việc nhập cho phép các chi tiết có sẵn được thêm vào các chi tiết hiện hành. Sử dụng chức năng nhập là một cách hiệu quả để ghép 2 chi tiết giống nhau hoặc …

Chuyển đổi chế độ xem trước

Toggle Pre-Selection Hightlighting Chế độ này làm nổi bật đối tượng trên màn hình như thể chúng đã được lựa chọn bất cứ lúc nào con trỏ đi qua. Mặt chọn trước và màu sắc …