Category Archives: Gibbscam

Thanh tác vụ trên phần mềm gibbscam 2014

Thanh tác vụ chỉ có trong mặt phân cách Level 2. Nó nằm ở trên đầu cửa sổ vẽ, dưới Main Menu. Thanh tác vụ chứa nhiều nút tác động tới bản vẽ và việc lựa chọn đối tượng trong cửa sổ vẽ. 1. Hình học 2. Kích thước 3. Hiện khối 4. Render / […]