Hình 1. Logo của DraftSight Có thể nhiều người sẽ không quan tâm đến nó vì đã có…