Thanh tác vụ chỉ có trong mặt phân cách Level 2. Nó nằm ở trên đầu cửa sổ…