Các chức năng cơ bản của tấm khuôn Tấm khuôn là tất cả các tấm được dùng để…