Category Archives: Catia

Hướng dẫn thiết lập gia công dọc theo các đường cong tham số của bề mặt bằng Catia

Click nút Isoparametric Machining. Hộp thoại hiện ra.   Geometry   : – Part: Click vào vùng màu đỏ trên ICon động và chọn các mặt cần gia công trên View. Vùng này bắt buộc phải chọn. – Points on Part: Định nghĩa hướng của Isoparametric. – Collision Checking: Thực hiện kiểm tra đối tượng Part […]

Hướng dẫn tạo chu trình gia công một phần nhỏ của một chi tiết với Catia

Click nút Contour – Driven ICon. Hộp thoại xuất hiện: Từ Geometry Tab Page, Right Click vào vùng màu đỏ Part trên ICon động và chọn Select Face…. Sau đó chọn một Face trên chi tiết Part.   Vào Machining Parameter Strategy Tab Page. Chọn Between Contours. Vào Radial tab, chọn Constant on Part trong […]

Ý nghĩa các tùy chọn lập trình gia công theo Contour bằng phần mềm Catia

Tạo chu trình gia công một vùng trên 1 chi tiết bằng cách sử dụng Contour như là đường dẫn. – Các Geometry Tab Page và Machining Parameter Strategy Tab Page có các thông số tương tự như ở các chu trình gia công tinh đã trình bày ở trên. Có 3 kiểu chu trình […]

Chu trình gia công Zlevel Machining trong Catia

– Chu trình gia công Zlevel là chu trình gia công tinh hoặc bán tinh, chu trình này gia công tất cả Part bằng các mặt phẳng Planes song song nằm ngang vuông góc với trục dụng cụ cắt Tool Axis. Click nút Zlevel. Hộp thoại hiện ra: Geometry  : – Tương tự như chu […]

Chu trình gia công Sweeping trong Catia

Sweeping Operation là chu trình gia công bán tinh và gia công tinh và được sử dụng sau khi Part đã được gia công thô và gia công tất cả Part. Toolpaths được thực hiện trong mặt phằng Plane song song Parallel thẳng đứng Vertical. Click nút Sweeping. Hộp thoại hiện ra: Geometry  : Các […]

Thiết lập thứ tự các vùng gia công trong Catia

– Thiết lập thứ tự các vùng trên Part sẽ được gia công trước… sau. Các vùng Zone có thể là Pockets hoặc là vùng ngoài của Part. Click Roughing . Click vùng màu đỏ Part  và chọn tất cả Part cần gia công. Click vùng màu đỏ nhạt Zone order.   – Chọn các […]

Giới thiệu các tùy chọn trong chu trình gia công Roughing với Catia

Chu trình Roughing là một chu trình cho phép gia công thô chi tiết Parts theo các mặt phẳng nằm ngang Horizontal Planes. – Trước hết, hiển thị mô hình dưới dạng khung dây wireframe . Click nút Roughing ICon. Hộp thoại xuất hiện Geometry  :Xác định các thông số hình học cho chu trình. […]

Hướng dẫn tạo chu trình gia công thô với Sweep Roughing trong Catia

Sweep Roughing là 1 chu trình cho phép gia công thô chi tiết Part bởi mặt phẳng Planes thẳng đứng Vertical. 1. Chọn Sweep Roughing ICon. Hộp thoại xuất hiện: Geometry : Định nghĩa thông số hình học cho chu trình gia công. – Part: Vùng màu đỏ, để chọn các bề mặt Face (Right […]

Thiết lập phôi tự động trong Catia

Yêu cầu phải có một chi tiết Part để gia công trong Workbench. 1. Ví dụ có 1 chi tiết như sau: 2. Click nút Create Rough Stock. Hộp thoại hiện ra: 3. Chọn chi tiết Part. Một hộp thoại hiện ra chứa đựng giá trị nhỏ nhất và lớn nhất cần có theo toạ […]

Thiết lập các thông số tiện ren trong Catia

– Tool: Dao tiện ren ngoài và ren trong với các miếng ghép lưỡi cắt tiện ren. Geometry   :   – Length: Chiều dài của phần ren. Machining Parameter Strategy  : – Nhập các thông số của các đường Toolpath. – Profile: Định kiểu Profile biên dạng của ren. – Thread Unit: Định nghĩa […]