Cấu hình kết quả chiếu mô phỏng Creo Parametric 2.0

Sử dụng các công cụ Playback để chạy, khôi phục, cấu hình, xuất, và lưu kết quả phân tích.

PlaybackAnalyses:

  • Play
  • Restore
  • Save

MovieScheduleTab:

  • Display Time
  • DefaultSchedule
  • Add MovieSegments

 

phan tich the hien 1

 

 

Hình  1– Phân tích thể hiện trên nhiều đoạn video

 

Cấu hình kết quảPlayback

Hộp thoại Playbackschứa nhiều công cụ để làm việc với kết quả phân tích. Bạn có thể chơi, tiết kiệm, và khôi phục lại các phân tích. Bạn cũng có thể tìm hiểu để cấu hình bắt đầu và kết thúc của một phân tích trong tab Movie Schedule.

 Mở hộp thoạiPlaybacks

Bạn có thể mở hộp thoại Playbacks bằng cách sử dụng các phương pháp sau đây:

  • ChọnApplicationstab.ClickMechanism  từMotion. Click Playback từAnalysis.
  • Nhấp chuột phải PLAYBACKSvà chọnPlaytừMechanismtree.

Sử dụng các công cụ trong hộp thoạiPlaybacks

Các công cụ sau đây có sẵntừ hộp thoại Playbacks:

phan tich the hien 2

Sử dụngMovie ScheduleTab

Sử dụng MovieScheduletabđể cấu hình chạy lại phân tích.

  • DisplayTime–Kích hoạt hoặc Ẩnhiển thị thời gian chạy phan tíchtrong Cửa sổ Creo Parametric.
  • DefaultSchedule–Kích hoạthoặcẨmovieschedulingsection của hộp thoại Playbacks. Với DefaultSchedule được chọn, bạn có thể truy cập các công cụ mà Cho phép bạn tạo ra các đoạn phim.

Một đoạn phim là một phần của một phân tích, và được xác định bởi thời gian bắt đầu và kết thúc trong playback. Bạn có thể thêm nhiều đoạn phim vào một phát duy nhất.

–  Start– Xác định thời gian bắt đầu của một đoạn phim. Nếu thời gian bắt đầu lớn hơn thời gian kết thúc, các hình ảnh động chạy hướng ngược lại.

–  End–Thiết lập thời gian kết thúc của một đoạn phim.

phan tich the hien 3