Chiếu đường lên mặt hoặc nhóm các mặt Creo Parametric 2.0

  •  Các đường cơ được chiếu

–   chiếu một đường lên mặt hoặc nhóm các mặt

–   Vuông góc với mặt tham chiếu

–   Thay đổi chiều dài so với giá trị gốc

  • WrappedCurves

–   Hình thành trên mặt

–   Chiều dài không thay đổi so với hình gốc.

nhom cac mat

 Cách tạo một đường chiếu

Bạn cần các thông số dưới đây để chiếu

  • References– Chọn mặt tham chiếu, mặt mà các đường sẽ được chiếu lên đó.
  • Direction–Hướng chiếu và có thể chọn theo các cách:

–  Alongdirection– Chiếu theo hướng được chọn.

–  Normaltosurface– Hướng chiếu vuông góc với mặt

  • Flip–  thay đổi hướng chiếu.

 

Tạo WrapCurves

Tạo đường bao theo các cách:

  • Chọn phác thảo cần bao.
  • Xác định mặt cần được bao.
  • Definethe wraporigin–Xác định đường tim của phác thảo mà nó xoay.
  • Ignoreintersectionsurface– Không lấy các đường giao khi bao
  • Trimat boundary–  Tự cắt các đường và lấy theo biên dạng