Chọn chu trình gia công thô Artcam Pro 9

Gia đoạn tiếp theo là chọn chu trình phù hợp từ Raster hoặc Offset.

Raster Roughing

dc artcam 1

Với chu trình Raster, dao di chuyển qua Z Slices theo dịch chuyển đường thẳng song song được tách bởi khoảng cách Step Over. Đường chạy dao tự động được giới hạn Từ hình nổi bởi bán kính dao với Material Allowance.

dc artcam 2

Quá trình Raster để loại các bước quanh hình nổi.  nếu cần, có thể lọi nó bằng cách sử dụng Profile Pass trước (First) hoặc sau (Last) dịch chuyển Raster.

Offset Roughing

dc artcam 3

 

Với chu trình Offset, dịch chuyển dao vào trong offset Từ từ hình Complete Relief hoặc vector, và ra ngoài từ Từ hình của biên dạng hình nổi. Từng đường được tách ra bởi khoảng cách Step Ove

Trong ví dụ, Z Slices sẽ được gia công bằng cách sử dụng chu trình Raster mà không cần thêm Profile Pass.

Angle – 0 mặc định (theo trục X)đối với chu trình Raster sẽ thay đổi khi cần.

  • Thiết lập StrategyRaster, Angle 0 với Profile Pass thiết lập None và Nhập roughing đối với tên đường chạy dao.
  • Click nút Calculate NowClose.

đường chạy dao được tính toán bây giờ hoặc sau này. Khi chọn  Later, máy sẽ lưu đường chạy dao chưa được tính toán đến khi chọn tùy chọn Batch Calculate từ Toolpath menu.

Nhiều đường chạy dao chua được xử lý sẽ được Batched để tính toán lần sau.

Thành phần đường chạy dao được được đánh dấu màu để giúp hình dung và xác định đối với xử lý sau.

Dịch chuyển Cutting Feed Rate có màu Red, dịch chuyển Safe Z rapid có màu xanh đen, và dịch chuyển Plunge/Ramp có màu xanh nhạt.

dc artcam 4