Chuyển đổi chế độ xem trước

Toggle Pre-Selection Hightlighting

xt gibbscam 1

Chế độ này làm nổi bật đối tượng trên màn hình như thể chúng đã được lựa chọn bất cứ lúc nào con trỏ đi qua.

Mặt chọn trước và màu sắc cạnh, độ rõ nét, và độ dày đều có thể được thiết lập bởi

người sử dụng trong preferences  trên Tab Color.

 xt gibbscam 2

Viewport Configuration Managerxt gibbscam 3

Hãy xem “Multi Viewport Manager (MVM)” trên trang 26.

Chế độ màu hiển thịxt gibbscam 4

Chế độ này xác định chế độ màu sắc nào có hiệu lực đối với các vùng làm việc, nếu Feature Color hay một hoặc nhiều User Color được xác định.

xt gibbscam 5

Nhấp vào nút chu kỳ thông qua tất cả các chế độ có thể được lựa chọn.

Hep on Itemxt gibbscam 6

Mục này được sử dụng để kích hoạt trợ giúp trực tuyến. Khi bạn chọn mục này,

con trỏ chuyển sang con trỏ Trợ giúp. Khi bạn nhấn chuột vào một mục trong giao diện với các con trỏ Trợ giúp, Online Help được mở ra để hiển thị các chủ đề trợ giúp cho mục được chọn. Khi bạn bấm vào một mục, con trỏ chuyển trở lại trạng thái bình.

Progress Barxt gibbscam 7

Bên phải của Task Bar là Progress Bar bao gồm một màn hình hiển thị thông báo. Các thông báo tiến độ chỉ ra chức năng hiện hành mà hệ thống đang thực hiện và Progress Bar đưa ra tình trạng chức năng. Nút Stop có thể hạ xuống để dừng các chức năng hiện hành. Nhóm làm việc hiện hành, hệ thống phối hợp và Viewset cũng được hiển thị bên cạnh các Progress Bar.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *