Công cụ điêu khắc Artcam Pro 9

Interactive Sculpting được Sử dụng trên hình nổi 3D để thêm, xóa hoặc làm mượt mô hình bằng cách sử dụng chuột trong 3D View.

  • Chọn nút Sculpting.

mm artcam 1

hình nổi được tạo sẽ Thay đổi trong khi điêu khắc. 3D View được tối đa hóa và trang Interactive Sculpting trong Assistant xuất hiện.

Smooth – cho phép làm mượt hình nổi trái ngược với hiệu quả tổng quát của nút Smooth Relief trên Thanh công cụ Relief Editing.

Smudge – lấy bản sao hình nổi dưới brush, và cho phép nó kéo tới vị trí khác.

Deposit – thêm vật liệu vào hình nổi.

Carve – xóa vật liệu khỏi hình nổi.

Eraser – chọn quay lại đối với chi tiết của hình nổi trong Interactive Sculpting.

Mỗi hành động có các tùy chọn cho brush size, strength, …, và cáctùy chọn sẽ có sẵn tùy thuộc vào hoặt động được chọn.

Bắt cứ lúc nào tạo thay đổi bằng cách chọn Apply để cập nhật hình nổi.

Nút Revert xóa hoạt động điêu khắc hiện hành, Apply được chọn. cũng giống như Cancel ngoại trừ nó duy trì tình trạng mở.

Nút Cancel có cùng hiệu quả với Revert nhưng tự động thoát tất cả Thay đổi khi Apply được chọn.

Nút Finish thoát chế độ Interactive Sculpting và áp dụng tất cả thay đổi.

Ví dụ tạo hình gấu teddy

  • Click nút Load Relief trên thanh công cụ Relief.
  • Mở tập tin Sculpt_Teddy.art từ D:\Users\training\ArtCam Data\

mm artcam 2

hình nổi chứa các mép nhọn và các nếp gấp tại phần cánh tay.

Thay vì làm mượt toàn bộ hình nổi để loại bỏ chúng, chúng ta nen sử dụng Interactive Sculpting để làm mượt các vùng cụ thể.

mm artcam 3

Diameter – được đô bằng pixels.

Strength – số phần trăm đường kính brush áp dụng trong Z.

Smoothness – hiệu quả của mép brush.

Để tạo các Thay đổi chính cho hình nổi thiết lập Strength 100,và Smoothness 100.

 mm artcam 4

  • Thiết lập Diameter 15, Strength 50Smoothness 100.
  • Di chuyển con trỏ chuột lặp lại qua phần tiếp nối giữa cánh tay bên phải và phần thân.

Con trỏ chuột được gắn 1 hình tròn đỏ thể hiện kích thước cọ và vùng hình nổi được ảnh hưởng.

Hãy xem sự khác nhau giữa cánh tay trái và cánh tay phải dưới đây:

mm artcam 5

  • Lặp lại thao tác với phần kết nối giữa phần thân và cánh tay trái và phần thân và đầu.
  • Click Finish.

Thay đổi làm hình nổi được áp dụng vào hình nổi tạm thời, và trang Interactive Sculpting đóng lại.

Bài tập

mm artcam 6

  • Chỉnh sửa các đặc điểm của con gấu bằng cách sử dụng  tùy chọn Smooth – Lower để xóa mắt và tùy chọn Deposit để thêm mắt vào vị trí mới.