Gia công cắt đứt Artcam Pro 9

Tổng quan.

Chu trình này sẽ theo hình dạng của vector được chọn và tự động bù bán kính dao và dung sai vật liệu. Chú ý: Chu trình này không có kiểm tra va chạm dao và phần bù  vật liệu không tính cho phần Z.

bv artcam 1

  • Trong 3D Toolpath area, Chọn 3D Cut Out.

bv artcam 2

 

3D Cut Out sử dụng các vectors cơ bản để tạo đường chạy dao được sắp xếp offsetting Outside hoặc Inside đối với hình dao và machining Allowance.

  • Thiết lập Profile Side là Outside.
  • Thiết lập Surface Z là 0 và Finish Z là -13.
  • Thiết lập Safe Z 10 và Home Position X0 Y0 Z10.
  • Chọn Dia 3 End Mill và ghi đè Stepdown là 1.
  • Nhập tên đường chạy dao là BN3-3DCutout và Nhấn Calculate Now.

Đường chạy dao được tạo tại Z heights được sử dụng bằng cách tính toán bước tiến dao.

 

 

bv artcam 3