Gia công NX9_Tạo một chu trình

tao 1 chu trinh 1

Trước khi tạo ra một hoạt động cắt, chọn các thông số các cho ô 1, 2, 3, 4.

Ở đây lưu ý là nếu chọn ô Type sau khi chọn ô Name thì ô Name sẽ thay đổi theo

Type đã chọn.

Khi chọn các thông số, thì một số hộp thoại có thể sẽ xuất hiện. Xác nhận thêm các thông số trong hộp thoại Operation.
Các thông số thiết lập thêm bao gồm:

– Cut Pattern – Đường cắt
– Tool Stepover- Bước tiến dao

– Depth Per Cut- Chiều sâu cắt

– Non Cutting Moves- Di chuyển không cắt

Tạo ra đường chạy dao

Sau khi xác nhận tất cả các thiết lập cho quy trình, chọn Generate tạo ra

đường chạy dao.

Việc xuất đường chạy dao còn phụ thuộc vào các lựa chọn cho việc tính toán đường chạy dao.
Sau khi hoàn chỉnh các thông số của quy trình và xuất ra đường chạy dao, có thể dùng thêm các ứng dụng khác trong phần gia công để lấy dữ liệu.
Có thể xuất tất cả chương trình chạy dao theo các tiêu chuẩn khác nhau của bộ điều khiển máy NC/CNC.
Cuối cùng có thể tạo ra Shop Documentation để trình bày các thông tin cho các cấp trong nhà máy nếu cần.