Gia công NX9_Khai báo chi tiết cần gia công

Các bước này sẽ xác định hình dạng chi tiết bên trong phôi (WORKPIECE). Hình

dạng chi tiết sẽ được sử dụng khi tạo các chu trình gia công.

can gia cong 1 can gia cong 2

+ClickOKđểxácnhậnhộp thoại Part

 

Geometry.