Gia công NX9_Sử dụng Operation Navigator

Operation Navigator sắp xếp các hoạt động thành từng nhóm để xác định các thông số. Nó cho phép quản lý các mối quan hệ giữa các hoạt động và các nhóm có chứa các hoạt động đó.
Trong Geometry View được minh họa trên, các hoạt động CAVITY_MILL, RESTMILL, CORNER_ROUGH và FACE_MILLING_AREA group group operation

oper 1

kế thừa các tham số của các nhóm WORKPIECE và MCS_MILL. Việc chỉnh sửa các nhóm này sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động đó.

Hiển thị Operation Navigator

Trong môi trường gia công, xác định vị trí tab Operation Navigator và click vào nó để hiển thị các hoạt động Operation Navigator.
The Operation Navigator được hiển thị trong bốn khung nhỏ, mỗi khung sắp xếp các hoạt động trong các nhóm theo chủ đề cần hiển thị.
Có thể thay đổi hiển thị các chủ đề bằng cách nhấn vào biểu tượng trên thanh Top

Border.

oper 2

Cũng có thể thay đổi bằng cách click chuột phải vào nền của Operation Navigator

dưới các đối tượng

oper 3