Gia công tiện tinh

Gia công tinh là lớp cắt được thực hiện vào cuối nguyên công, nhằm đạt được các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết.

  • Now

Nếu ta chọn vào tùt chọn này, nguyên công sẽ không thực hiện quá trình gia công tinh.

  • Turn-Groove method

Ở tùy chọn này, lớp gia công bán tinh sẽ chỉ được thực hiện tại đáy của dụng cụ. Điều này làm cho dao cụ di chuyển với hướng ngược lại của biên dạng gia công và sẽ tạo nên sự gián đoạn trong quán trình gia công.bx solidcam 1

  • ISO-Turning method

Ở tùy chọn này, lớp gia công bán tinh sẽ được như sau: dao cu sẽ di chuyển theo hướng của biên dạng gia công; đường chạy dao tiếp theo sẽ được tính toán và được thực hiện theo một hướng đã được xác định sẵn.bx solidcam 2

Finish on

SolidCAM tự động nhận biết vùng để lại vật liệu không thể gia công sau mỗi nguyên công được thực hiện và cho phép chúng ta có thể  enables you to perform finishing only in these areas or throughout the entire geometry.

  • Entire geometry

Ở tùy chọn này, các vùng còn sót lại vật liệu không thể gia công sẽ được loại bỏ bởi một đường chạy dao dựa trên biên dạng mà chúng ta mong muốn.bx solidcam 3

  • Rest material only

Ở tùy chọn này, chỉ những vùng còn sót lại vật liệu sẽ được gia công.bx solidcam 4

Ngoài ta, ta có thể thiết lập nhanh để xác định giá trị Start extension và End extension để làm mất đi lượng vật liệu nàybx solidcam 5