Giao diện khi thiết lập chu trình gia công tiện

cc solidcam

Technology

Phẩn Technology hiển thị tên công nghệ mà ta đang sử dụng theo kiểu nguyên công đang thực hiện.

Operation name

Phần Operation name hiển thị tên của nguyên công đang được sử dụng và cho phép ta có thể chọn những nguyên công có sẵn từ một templates.

Template

Phẩn Template cho phép ta có thể lưu những nguyên công hiện hành thành một tempalte và có thể sử dụng chúng trong các bước sau hoặc cho các chi tiết khác.

 

Info

Nhấp chọn vào biểu tượng này, ta có thể xem các thông tiên liên quan đến nguyên công mà ta đang thực hiện.

Mục Parameters và illustration

Danh sách bên trái của hộp thoại này gồm nhiều mục khác nhau cho phép ta có thể thiết lập các thông số gia công cho chi tiết  như::

  • Geometry

Mục này cho phép ta có thể thiết lập biên dạng gia công cho nguyên công mà ta đang thực hiện

  • Tool

Mục này cho phép ta có thể thiết lập dao cụ cho nguyên công mà ta đang thực hien.

  • Levels

Mục này cho phép ta có thể thiết lập các khoảng cách và chiều sâu gia công cho nguyên công mà ta đang thực hiện.

  • Technology

Mục này cho phép ta có thể thiết lập các thông số công nghệ như: chế độ tiện thô, tiện tinh, cách gia công,..và..và…

  • Link

Mục này cho phép ta có thể thiết lập cách mà dao cụ bắt đầu ăn vào chi tiết gia công và thoát dao.

Bên góc trái phía dưới của hộp thoại, có chế độ hiển thị cho ta có thể hình dung ra nguyên công mà ta đang thực hiện một cách dễ dàng.

Operation buttons

Ở phía bên dưới có các các nút tùy chỉnh của nguyên công. Các nút tùy chỉnh này cho phép ta có thể lưu lại nguyên công mà ta đang thực hiện, hay tính toán lại các đường chạy dao, mô phỏng gia công,..và..và..