Giáo trình Pro/Engineer 2000i

gt proe

Chương 1. Tổng quan về công nghệ tham số và hướng đối tượng trong

cad/CAM hiện đại.1

1.1. các chức năng của CAD hiệnđại.2

1.1.1. Chức năng mô hình hoá.2

1.1.2. Chức năng vẽ.3

1.1.3. Chức năng phân tích.4

1.1.4. Chức năng CAM.4

1.2. Những công nghệ mới trong CAD.5

1.2.1. Thiết kế theo tham số (Parametric Design).5

1.2.2. Thiết kế hướng đối tượng (Feature Based Design).6

1.2.3. Thiết kế thích nghi (Adaptive Design).6

1.3. Các thuật ngữ cơ bản của CAD hiện đại.7

1.4. Khái quátvề các hệ CAD/CAM có mặt ở Việt Nam.8

http://www.mediafire.com/view/pk4a5k6d1vxs217/phanmemkythuat.com_giaotrinhproengineer2010.pdf