Giáo trình SolidWorks 99

sw 1

Copy một hình vẽ

Bạn có thểcopy một hình vẽtừmặt này đểtạo ra biên dạng trên mặt khác.

1. Click Isometric đểnhìn các nét vẽ.

Ghi chú:Nếu hình vẽnằm nhầm mặt phẳng, bạn có thểchuyển mặt. Click-phải hình vẽ,

chọn Edit Sketch Planerồi click mặt phẳng mới cho hình vẽtrong cây thiết kế.

2. Click Sketch3(hình tròn lớn) trên cây thiết kế hoặc trong vùng đồhoạ.

http://www.mediafire.com/view/fzk94fmh1bzwml8/phanmemkythuat.com-giaotrinhsolidworks99.pdf