Giới thiệu tổng quan tiện solidcam 2013

PhầnSolidCAM Manager là một trong những thành phần chính của giao diện trong SolidCAM. Nó thể hiện tất cả các thông tiên lin quan đến file Cam-Part .

tong quan solidcam 1

Phần SolidCAM Manager chứa những thành phần chính như sau:

 tong quan solidcam 2

  • CAM-Part header

Mục này hiển thị tên của file Cam-Part hiện hành . Ta nhấp phải con trỏ chuột vào mục này để hiển thị một menu mới để có thể quản lý chi tiết . Các mục con của phần này gồm có: Machine, CoordSys ManagerStock và Target model, và Settings. Khi ta nhấp đúp chuột lên phần này, lập tức hộp thoại Turning Part Data sẽ xuất hiện.

  • Tool header

Mục này hiển thị tên của dao cụ hiện hành trong file Cam-Part . Để có thể quản lý và sử dụng thư viện dao, ta nhấp phải chuột vào đây để hiện một menu mới. Khi ta nhấp đúp chuột vào phần này, hộp thoại Part Tool Table sẽ xuất hiện.

  • Geometries header

Mục này hiển thị tất cả các vùng biên dạng của SolidCAM, nơi chưa dùng làm biên dạng gia công trong các nguyên công. Ta có thể thấy danh sách các đối tượng này bằng cách nhấp chọn vào dấu “+” . Ta cũng có thể hiển thị và quản lý được các đối tượng này bằng cách nhấp phải chuột vào mục này để xuất hiện một menu mới.

  • Fixtures header

Mục này cho chúng ta thấy được tất cả các đồ gá, mâm cặp chưa được sử dụng trong các nguyên công. Ta có thể thấy được sanh sách các đối tượng này bằng cách nhấp chọn vào dấu “+” . Ta cũng có thể quản lý các đối tượng này bằng cách nhấp phải chuột vào phần này để xuất hiện một menu mới.

  • Operations header

Mục này thể hiện tất cả các nguyên công mà bạn đã sử dụng cho file Cam-Part . Để quản lý các nguyên công, ta nhấp phải chuột vào mục này Operations. Khi ta nhấp đúp chuột vào mục này, ta có thể tùy chỉnh các thông số, chế độ cắt của nguyên công trong một hộp thoại mới sẽ xuất hiện sau đó.