Hậu xử lý của Đường chạy dao đối với Automatic Tool Changer Artcam Pro 9

Nếu Machine Tool phù hợp với Automatic Tool Changer, điều chỉnh tính năng sẽ có sẵn trong tịnh tiến Post Processor.

Nếu đường chạy dao chứa các dao khác nhau qua cửa sổ bên phải của mẫu biểu Save ToolpathPost Processor không hỗ trợ Automatic Tool Changer, 1 hộp thoại với thông báo lỗi xuất hiện.


cf artcam 1

Tool Number cần thiết để xác định vị trí của từng dao trong tool changer, carousel.

Nếu Post Processor tương thích được chọn nhưng Tools không được chỉ định Tool Number trong Đường chạy dao riêng, hoạt động sẽ không thành công và thông báo lỗi lại xuất hiện.

cf artcam 2

Tool Number có thể được xác định theo nhiều cách.

  1. Nhập số dao trong da xác định của đường chạy dao.

cf artcam 3

 

  1. Nhập/ chỉnh sửa số dao mặc định trong Tool database

cf artcam 4

 

  1. Số dao được thay đổi sau tính toán đường chạy dao bằng cách Chọn cf artcam 5 Từ đáy Toolpath tab.