Hiển thị đường đi dao toolpath Artcam Pro 9

dv artcam 1

Đường chạy dao xuất hiện như đã chọn tại đầu trang Toolpath. ẩn hoặc hiện đường chạy dao bằng cách chọn hoặc bỏ chọn ô Show in3D.

biểu tượng Objects to draw ở đầu 3D View mở 1 biểu mẫu mà người dùng có thể Chọn loại đối tượng để xem.

  • Click Objects to Draw trên 3D View Toolbar.

dv artcam 2

Các đối tượng khác nhau được bật đối với lựa chọn bằng cách nhấn Apply để hiện mục được chọn.

  • Chọn đường chạy dao thô click Apply.

Bây giờ chỉ có đường chạy dao hiển thị.

dv artcam 3

 

  • Chọn all objects and click Apply.
  • Chọn FileSave.

Đường chạy dao sẽ được lưu trong ArtCAM model.

Nếu cần chỉnh sửa đường chạy dao, mẫu biểu gia công mở ra bằng cách nhấp đúp chuột trái trên đường chạy dao trên vùng trên cùng.

dv artcam 4

Sau đó người dùng có thể thay đổi các thông số, chia đường chạy dao, sửa tên nếu cần.

Thiết lập chỉnh sửa được tính toán để thực hiện thay đổi với đường chạy dao cũ hoặc mới.