Hiệu chỉnh spline nâng cao Creo Parametric 2.0

Những tùy chọn nâng cao bao gồm:
• Fit
– Sparse
– Smooth
• Spline Curvature
– Scale
– Density
• Interpolation versus Control Points
• Control Polygon mode
line n.cao 1


Hình 1 – Bằng cách sử dụng Smooth Fit

line n.cao 2
Hình 2 – Hiển thị Curvature Analysis

line n.cao 3

Hình 3 – Interpolation với Control Points
Lệnh Fit
Fit cho phép tự động loại bỏ các điểm thừa trong spline. Và có thể sử dụng các phương pháp dưới đây:
• Sparse – Bằng cách sử dụng Sparse option, Ta có thể giảm số điểm trên đường spline thông qua so sánh sự lệch.
• Smooth – Bằng cách sử dụng Smooth option, Giúp bạn làm các đường spline mượt hơn, có thể xem ở hình 1.

Hiển thị Spline Curvature
Bạn có thể click Curvature Analysis trong Spline ribbon để Hiển thị độ võng của đường spline. Nhằm xem độ lệch của các đường như trong Hình 2.

Interpolation Points Versus Control Points
Theo mặc định, hệ thống sử dụng các điểm trong không gian để kiểm soát spline ta cũng có thể xem các điểm kiểm soát thông qua click Control Points trong Spline ribbon, như hình 3.

Control Polygon Mode
Ta có thể chuyển chế độ Control Polygon để thêm kích thước cho các điểm kiểm soát thay vì để tự do. Để truy cập Control Polygon mode, click Control Polygon trong Spline ribbon.