Hiệu chỉnh tương quan vị trí các đối tượng trong một nhóm với Distribution trong Jdpaint

Hiệu chỉnh tương quan vị trí của các đối tượng trong một nhóm.

hieuc 1 hieuc 2 hieuc 3 hieuc 4