Hướng dẫn cách xuất bảng mã G-Code trong mastercam

cnc 1

ü  Chúng ta có thể xuất qua các máy CNC để thực hiện gia công chi tiết với dạng mã G-Code.

ü  Chúng ta chọn vào biểu tượng như hình

ü  Tab Post Processing hiện lên, chúng ta lick Ok
[adrotate banner=”3″] cnc 2

ü  Chọn nơi lưu và Nhấp chọn Ok

cnc 3

ü  Chương trình tiện của chúng ta sẽ dược hiện lên:

ü  Chúng ta thấy nó có tất cả 3 Phẩn: tiện mặt đầu, tiện thô và tiện tinh rõ rệt

 
[adrotate banner=”4″] (PROGRAM NAME – TIÊN MAT DAU)

(DATE=DD-MM-YY – 09-12-13 TIME=HH:MM – 15:43)

(MCX FILE – T)

(NC FILE – C:\USERS\TRANYEN\DOCUMENTS\MY MCAMX5\LATHE\NC\TIÊN MAT DAU.NC)

(MATERIAL – ALUMINUM MM – 2024)

G21

(TOOL – 31 OFFSET – 31)

(ROUGH FACE RIGHT – 80 DEG.  INSERT – CNMG 12 04 08)

G0 T3131

G18

G97 S100 M03

G0 G54 X82.629 Z1.125

G98 G1 X-6.971 F1000.

G0 Z3.125

X82.629

Z.25

G1 X-6.971

G0 Z2.25

X82.629

G1 X-6.971

G0 Z2.

G28 U0. V0. W0. M05

T3100

M01