Hướng dẫn lập trình gia công vét lại lượng dư của nguyên công trước đó bằng Catia

– Chu Pencil Operation thường được dùng để gia công phần đỉnh giao cắt của 2 Surfaces được bỏ lại bởi chu trình gia công trước.

1. Click nút Pencil ICon. Hộp thoại xuất hiện tại Geometry Tab Page .

– Chọn các thông số hình học tương tự như các chu trình gia công khác.

2. Thiết lập các thông số gia công khác trong Maching Parameter Strategy :

Machining:du 1


Axial Strategy: Thông số theo chiều trục.

+ Axial Direction: Hướng ưu tiên của trục dụng cụ cắt dọc theo trục của nó. Nó có thể

                 du 2

+ Minimum Change Length du 3: Khoảng cách nhỏ nhất cho sự thay đổi hướng trục Axial Direction hoặc kiểu Cutting Mode. Ví dụ, nếu 1 phần của Pass là ngắn hơn giá trị này, dụng cụ cắt sẽ bỏ qua nó và tiếp tục chuyển động như cũ, cùng hướng (Same direction) hoặc cùng kiểu Mode.

Radial Strategydu 4
:
Thông số hướng kính.

+ Minimum Change Length
: Khoảng cách nhỏ nhất cho sự thay đổi kiểu Cutting Mode. Ví dụ, nếu 1 phần của Pass là ngắn hơn giá trị này, dụng cụ cắt sẽ bỏ qua nó và tiếp tục chuyển động như cũ, cùng hướng (Same direction) hoặc cùng kiểu Mode.

Axial Tab:Thiết lập các thông số lớp cắt như chiều sâu, cắt, số lớp, chiều sâu mỗi lớp, cắt theo từng vùng hoặc căt theo lớp.

du 5