Hướng dẫn lập trình khoét và vát mép với phần mềm Catia

Click nút Boring and Chamfering ICon. Hộp thoại hiện ra.

– Geometry Tab Page :

mep 1
– Nhập các thông số đường kính lỗ khoét, đường kính trên của mép vát, chiều sâu.Dao có hình như sau

2. Chọn Machining Strategy Tab Page :

mep 2

Có thêm điểm bù dao thứ 2 Second Compensation P2.

– Chu trình chia làm 2 giai đoạn:

Boring: Giai đoạn khoét.

+ Dao di chuyển với tốc độ gia công từ 1 đến vị trí hố được khoét.

+ Chuyển kích hoạt số điểm bù dao thứ 2.

+ Chạy nhanh với tốc độ giới hạn lên vị trí Clearance trước khi bắt đầu vát mép.

Chamfering: Giai đoạn vát mép.

+ Di chuyển với tốc độ Chamfering Feedrate từ vị trí Clearance đến 2.

+ Dừng Dwell.

+ Kích hoạt điểm bù dao thứ nhất.

+ Rút dao với tốc độ Retract Feedrate từ 2 đến 3.

3. Click OK để hoàn thành.

mep 3

menu
menu