Hướng dẫn tạo chu trình gia công một phần nhỏ của một chi tiết với Catia

  • Click nút Contour – Driven ICon. Hộp thoại xuất hiện:
  • Từ Geometry Tab Page, Right Click vào vùng màu đỏ Part trên ICon động và chọn Select Face…. Sau đó chọn một Face trên chi tiết Part.

tiet catia 1

 

  • Vào Machining Parameter Strategy Tab Page. Chọn Between Contours.
  • Vào Radial tab, chọn Constant on Part trong Stepover List và chọn Guide Contour và Stop Contour như hình sau:tiet catia 2
  • Thay đổi Distance = 5mm.
  • Chọn From guide 2 to Guide 1 và Click nút Replay.

tiet catia 3

– Như vậy thì khoảng cách từ các đường pass là bằng nhau.

  • Với cùng thông số trên, chuyển Stepover thành Maximum on Part và Click nút Replay.
  • tiet catia 4

– Ta thấy có sự thay đổi khoảng cách giữa các Pass.