Tương tự như chu trình Tarô trên tuy nhiên tại Machining Strategy ICon Tap có sự khác nhau:

chieu 1

– Mã NC như sau:

chieu 2

Hướng dẫn tạo chu trình gia công ren Tarô đảo chiều bằng CatiawebCatiaCatia chính xác,Catia hợp lý,chỉ dẫn Catia,chọn lựa Catia,công cụ Catia,thông số Catia,ý nghĩa Catia
Tương tự như chu trình Tarô trên tuy nhiên tại Machining Strategy ICon Tap có sự khác nhau: - Mã NC như sau: