Hướng dẫn tạo mặt phẳng tham chiếu trong NX 9

 B1: Insert > Datum/Point > tchieu nx 1Datum Plane

Hoặc chọn lệnh Datum Plane trên thanh công cụ.

 B2: Chọn các loại quy chiếu mặt từ mục Type (theo mục đích cần làm).

a. At Distance: Tạo mặt quy chiếu song song với 1 mặt nào đó với khoảng cách cho trước.

 

B1: Insert > Datum/Point > Datum Plane.

B2: Chọn At Distance. 

B3: Chọn 1 mặt phẳng (mặt phẳng cần tạo song song với mặt phẳng chọn).

B4:Nhập giá trị Offset > OK.

 tchieu nx 2 

b. At Angle: Tạo mặt quy chiếu với 1 góc xác định so với mặt khác.

 

B1: Insert > Datum/Point > Datum Plane.

 

 B2: Chọn At Angle .

 

B3: Chọn mặt phẳngvà 1 cạnh để tạo góc > OK

 

 tchieu nx 3

Bisector: Tạo mặt tham chiếu nằm giữa 2 mặt được chọn (2 mặt phẳng được chọn phải song song nhau).

 

B1: Insert > Datum/Point> Datum Plane.

B2: Chọn Bisector. 

B3: Chọn mặt phẳng thứ nhất > chọn mặt phẳng thứ 2 > OK.

 tchieu nx 4

 

c. Tangent: Tạo mặt quy chiếu tiếp xúc với 1 mặt cong và có thể là tiếp xúc giữa 2 body

B1: Insert > Datum/Point> Datum Plane .

B2: Chọn tangent .

B3: Chọnmặt trụ > chọn 1 mặt phẳng có tính tương đối với mặt phẳng đó > OK

 tchieu nx 5

 

d. Curves and Points: Tạo mặt phẳng qua 1 đường và 1 điểm, qua 3 điểm.

B1: Insert > Datum/Point > Datum Plane.

B2: Chọn Curves and Point Subtype.

B3: Chọn 1 đường thẳng và 1 điểm, hay 3 điểm để mặt phẳng đi qua > OK

 tchieu nx 6